Aanpak scheef wonen

De Rijksoverheid wil scheef wonen tegengaan. En ervoor zorgen dat er genoeg sociale huurhuizen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Blijft een huurder in een sociale-huurwoning zitten die gezien zijn inkomen eigenlijk te goedkoop is? Dan kan hij extra huurverhoging krijgen. Ook zijn er regels om te voorkomen dat mensen met weinig inkomen een te duur huis huren.

Goedkope scheefhuur

Woont iemand in een goedkope sociale huurwoning terwijl hij met zijn inkomen een duurdere woning kan betalen? Dan is er sprake van goedkope scheefhuur. Dit was in 2015 het geval bij ruim 500.000 sociale huurwoningen. Daardoor blijven minder huizen over voor mensen met een laag inkomen.

Daarom wil de Rijksoverheid dat mensen met een hoog inkomen meer huur betalen. Ze verhuizen dan vaker naar duurdere huurwoningen of naar koopwoningen. Daardoor komen weer goedkope huizen vrij. In 2012 waren er nog 685.000 goedkope scheefhuurders. De wet maakt inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk sinds 1 juli 2013.

Dure scheefhuur

Mensen met een laag inkomen die veel huur betalen zijn dure scheefhuurders. Zij ontvangen meer huurtoeslag dan nodig is. Dit geldt voor ongeveer 18% van de huurders met een sociale huurwoning. Sinds 2016 mogen woningcorporaties daarom aan huurders met een laag inkomen (onder de huurtoeslaggrens) alleen woningen aanbieden tot een bepaalde huur. Dit is ongeveer € 600, de zogeheten aftoppingsgrens.

Deze grens is bedoeld voor het toewijzen van betaalbare woningen aan huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Een woningcorporatie mag jaarlijks in maximaal 5% van de gevallen de aftoppingsgrens negeren.

Maatregelen om dure scheefhuur tegen te gaan

De Woningwet 2015 regelt onder meer het passend toewijzen van woningen om dure scheefhuur tegen te gaan.

Huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur kunnen om huurbevriezing of huurverlaging vragen bij hun woningcorporatie. Dat hebben woningcorporaties in 2018 afgesproken met huurdersverenigingen in het Sociaal Huurakkoord. De woningcorporaties willen in de wet geregeld hebben dat de huurbevriezing of huurverlaging tijdelijk is. Tot die tijd willen de woningcorporaties zich al wel zo veel mogelijk aan de afspraken houden. Woningcorporaties richten met de Woonbond een gezamenlijk kenniscentrum in om woningcorporaties te helpen bij eventuele uitvoeringsproblemen.

Belastingdienst verstrekt gegevens inkomen

Vraagt een verhuurder extra huurverhoging aan goedkope scheefhuurders? Dan moet hij een inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. Dit is een code waardoor de verhuurder weet of iemand genoeg verdient om een extra huurverhoging voor te stellen. Een verhuurder is niet verplicht om de inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging toe te passen.

Maximale huursomstijging begrenst huurverhoging woningcorporaties

Om huurders met een laag inkomen te ontzien, mogen woningcorporaties de huur maar beperkt laten stijgen. Sinds 1 januari 2017 mogen zij de huren van bijna al hun sociale huurwoningen bij elkaar jaarlijks verhogen met hooguit 1% boven op de inflatie. Dit heet de maximale huursomstijging. De maximale gemiddelde stijging van de huur voor 2019 is 2,6% (over het gehele kalenderjaar).

Bron:Rijksoverheid

Huurtoeslag kwijt ?

Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen. Dit noemen we ‘verworven recht’.

Voor het deel van de huur dat boven de grens voor huurtoeslag uitkomt, krijgt u geen huurtoeslag.

Als u verworven recht hebt, maar (tijdelijk) niet aan de andere voorwaarden voldoet

Hebt u verworven recht, maar voldoet u niet meer aan de andere voorwaarden voor huurtoeslag? Dan hebt u geen recht meer op huurtoeslag. Bijvoorbeeld als uw (gezamenlijke) inkomen te hoog wordt.

Woont u nog in dezelfde woning met de te hoge huur? En voldoet u later weer aan alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld omdat uw inkomen lager wordt? Dan kunt u weer huurtoeslag krijgen.

De huurtoeslaggrens is in 2019 € 720,42

Maximuminkomen voor de huurtoeslag voor mensen met de AOW-leeftijd

Jaar Ik woon alleen en heb de AOW-leeftijd Ik woon niet alleen en heb de AOW-leeftijd

2019 € 22.675 € 30.800 samen

Maximuminkomen voor de huurtoeslag voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd

Jaar Ik woon alleen Ik woon niet alleen

2019 € 22.700 € 30.825 samen

Vermogen en toeslag

U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag in 2019 maximaal € 30.360 hebben. Partners mogen samen maximaal € 60.720 hebben.

Jonger dan 23 jaar

Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 424,44, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 720,42 zijn.

Zie voor verdere vragen: www.belastingdienst.nl en toeslagen.

Woningcorporaties: schaf verhuurdersheffing af, geld kan beter voor woningbouw gebruikt worden

Redactie A.D wonen 03-10-19, 08:02

Woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurdersheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor ‘de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting’. De oproep wordt ondersteund door meer dan 180 woningcorporaties.

Volgens de corporaties is de verhuurdersheffing in strijd met de woningwet. ,,Die schrijft voor dat woningcorporaties al hun middelen moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van de woningen.” Ze vinden het ‘in deze tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen’.

Volgens Hester van Buren, bestuurder van Rochdale en een van de initiatiefnemers van het bezwaar, is de verhuurdersheffing niet meer van deze tijd. ,,Het was ook een crisismaatregel, om in tijden van economische tegenslag de oploop van de staatsschuld af te remmen. Nu de crisis achter de rug is en de staatsschuld historisch laag, is de grond onder de verhuurdersheffing weggevallen.”

‘Ik wil een huis’

Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis. Deze werd gestart om ‘de wooncrisis een gezicht te geven’, zegt Van Buren. ,,Mensen die klem zitten op de woningmarkt zijn opgeroepen om hun verhaal te delen. Dagelijks stromen er vele tientallen brieven, emails en filmpjes binnen, de een nog schrijnender dan de ander. Des te wranger is het dat we in deze week samen 1,7 miljard overgemaakt hebben aan de minister van Financiën.”

Woonbond directeur Paulus Jansen: ,,Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurdersheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.”

Zo’n 300.000 huurders komen in aanmerking voor bevriezing of verlaging van hun huur. Dat heeft de Woonbond becijferd. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen. Wie wil weten of hij tot de gelukkigen behoort, kan dat vanaf vandaag checken op de site van de Woonbond. Lees verder op AD.nl Bron AD.nl