Advies Huurdersvereniging bij huurverhoging 2020

Arcade heeft ons advies gevraagd bij haar voornemen, de huren te verhogen per 1 juli 2020. Dat is zo afgesproken in onze samenwerkingsovereenkomst en ze zijn dat ook wettelijk verplicht. Ons advies is echter wettelijk niet bindend: Arcade mág het opvolgen maar dat hoeft niet.

Al in december stelde de Minister vast dat huren extra verhoogd mogen worden, bovenop de forse inflatie van 2,6%. De huren mogen dus verhoogd worden met maximaal 5,1% voor een sociale huurwoning bij lage inkomens, en met maximaal 6,6% voor een sociale huurwoning bij een hoog inkomen of voor een vrije sector-woning. Maar een corporatie is dat zeker niet verplicht.

Bij de adviesvraag stelde onze Vereniging voor Arcadehuurders VvA in februari kritische vragen, en wees al op de noodzaak van matigen van de huren dit jaar. De daarna ontstane situatie maakt het er voor huurders niet beter op. De crisis deed VvA besluiten om negatief te adviseren bij het Arcadevoorstel en daarbij aan te dringen op bevriezen van huren – 0% verhoging dus – en daarmee afgeven van een sociaal signaal door van Arcade ‘mensen en wonen’ mogelijk te maken.
Arcade heeft laten weten, niet in dit 0% advies mee te gaan.

Arcade stelt dat de huur met name verhoogd wordt bij huurders :
1. waarvan de afstand tussen huidige huurprijs en de maximaal redelijke huurprijs voor hun woning aanzienlijk is.
2. waarvan het gezinsinkomen hoger was dan € 43.573 (in jaar 2018).

Wel heeft Arcade ons voorstel overgenomen om een uitgebreide toelichting voor een ieder mee te sturen. Gebruik die toelichting om te controleren of de huurverhoging terecht is voor uw situatie.

Lage inkomens
Bij huishoudens met een inkomen tot en met € 43.573 wordt voor elke individuele huurder de huurprijs afgetopt op de maximaal redelijke huurprijs volgens het WWS (Woning Waardering Stelsel) en de liberalisatiegrens. Dit leidt tot een huurverhoging van gemiddeld 2,2% voor alle lage huren. Daar heeft Arcade aan toegevoegd dat zij de huurprijzen ook aftopt op de vanuit het huurbeleid afgeleide streefhuren.
In totaal ontvangen 5152 van de 7565 huurders een huurverhoging van 2,6% of lager.

Hoge inkomens
Bij huishoudens met een inkomen vanaf de € 43.573,- rekent Arcade de maximale verhoging van 6,6%, waarbij de huurprijs afgetopt wordt op de maximaal redelijke huurprijs volgens het WWS. Dit betreft 632 huurders.
Noot: AOW-gerechtigden, gezinnen van vier personen of meer en chronisch zieken met een hoog inkomen krijgen geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Vrije sector huurwoningen: hiervoor houdt Arcade straks de markthuur aan als referentie waarbij de maximale huurverhoging niet boven de 4,1% zal komen.

Opnieuw wijst Arcade erop, meteen contact op te nemen wanneer huurbetaling in uw geval problemen gaat opleveren. Samen met u wordt gezocht naar een passende oplossing.

Uw huurdersvereniging VvA ziet met lede ogen aan, dat haar advies voor bevriezing van de huren niet is overgenomen. Enige lichtpuntjes zien we in de matige verhoging voor veel lage inkomens. Ook ons voorstel om straks een uitgebreide toelichting voor een ieder mee te sturen, met puntentelling volgens het Woning Waardering Systeem, is door de corporatie overgenomen.
Net als u, zijn wij benieuwd welk voorstel op 30 april in de bus valt