Gemeente Westland wil nog dit jaar vergunning voor bouw van tachtig flexwoningen in Monster

De gemeente Westland wil nog dit jaar een vergunning voor de bouw van tachtig flexwoningen op de hoek van de Molenweg en de Madeweg in Monster. Er is naar een nieuwe locatie voor flexwoningen gezocht omdat de andere drie beoogde plekken niet zo opschieten.

Bron: AD Fred Vermeer 02-07-2021

Van de locaties aan de Haagweg in Monster en Waelpolder in ‘s-Gravenzande is de exploitatieduur kort en dat maakte ze financieel lastig haalbaar. De realisatie van de flexwoningen, tijdelijke huizen voor mensen die snel een dak boven hun hoofd nodig hebben, aan de Oostduinlaan in ‘s-Gravenzande laat ook op zich wachten.

Daarom heeft Westland een nieuwe kansrijke locatie onderzocht. Het gaat om een perceel langs de Molenweg en de Madeweg dat eigendom is van de gemeente. De ruimtelijke en financiële randvoorwaarden voor de tachtig flexwoningen zijn inmiddels afgestemd met de woningcorporatie de Wassenaarsche Bouwstichting en ook met de provincie Zuid-Holland omdat deze locatie buiten het bestaande dorps- en stadsgezicht (bsd) ligt.

Niet geïnteresseerd

De gemeente Westland wilde de realisatie en de exploitatie van flexwoningen bij een marktpartij onderbrengen, maar dat lukte niet omdat er geen partijen geïnteresseerd bleken voor de locaties. Dit heeft volgens de gemeente te maken met de korte duur van de exploitatie, maar ook met de onbekendheid van flexwonen.

Daarom heeft de Wassenaarsche Bouwstichting nu de intentie uitgesproken om de locaties als een totaalpakket te gaan realiseren om de investering, met name in de semi-permanente woningen, rendabel te maken. Daarnaast wordt ook de subsidie ‘kwetsbare groepen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hiervoor aangewend.

Problemen

Drie andere beoogde locaties voor flexwoningen leveren problemen op. De locatie achter het projectbureau van de ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom (OBWZ) aan de Haagweg in Monster is door de provincie als een beschermingszone aangemerkt en ook tijdelijke bouw op deze plek heeft nog geen goedkeuring van de provincie gekregen. Niettemin blijft het college van B en W van mening dat dit een goede, haalbare plek is en wil daarom nog steeds een vergunning aanvragen.

Met de ontwikkelingsmaatschappij ONW zijn principe-afspraken gemaakt over een tijdelijke locatie voor veertig flexwoningen in nieuwbouwwijk Waelpolder in ‘s-Gravenzande. Maar de beoogde exploitatietermijn van minimaal vijf jaar is kort en daarom wordt er gekeken of de locatie toch op één of andere manier haalbaar kan worden gemaakt.

De locatie voor zestig flexwoningen aan de Oostduinlaan in ‘s-Gravenzande.

Aan de Oostduinlaan in ‘s-Gravenzande zijn de ruimtelijke randvoorwaarden voor zestig flexwoningen afgestemd met de Wassenaarsche Bouwstichting. De locatie is ook akkoord bij de provincie. De vergunning en de realisatie worden nu voorbereid, evenals het overleg met omwonenden. Dat wordt na het zomerreces gehouden, aldus het gemeentebestuur.

Tegen de komst van 156 woningen voor arbeidsmigranten, even verderop langs de Madeweg in Monster kwam groot verzet van omwonenden. Uit dat plan is uiteindelijk de stekker getrokken door de gemeente.

Westland bouwt 3500 sociale huurwoningen te weinig: ‘Ik kan elke vierkante meter zes keer uitgeven’

Het wordt de komende jaren nóg moeilijker om in Westland een sociale huurwoning te bemachtigen. Tot 2030 worden er volgens planning dan wel 1800 bijgebouwd, maar dat zijn er dan nog steeds 3500 te weinig. ,,Elke vierkante meter kan ik zes keer uitgeven.”

Bron: AD Fred Vermeer 03-07-2021

In de Woonvisie Westland 2020-2030, die de gemeenteraad in juli vorig jaar heeft vastgesteld, staat beschreven dat er in Westland 1800 sociale huurwoningen moeten worden gebouwd, evenals 400 middeldure huurwoningen, 300 goedkope (tot 190.000 euro), 1.700 middeldure (tot 325.000 euro ) en 3.900 dure koopwoningen.

Ook moet er voldoende woonruimte zijn voor arbeidsmigranten, ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Voor mensen die met spoed woonruimte zoeken, worden flexwoningen gebouwd, tijdelijke woongebouwen voor maximaal 15 jaar. ,,Maar ja, de grond in Westland is heel erg schaars’’, weet wonenwethouder Ben van der Stee (LPF). ,,Er is ook ruimte nodig voor mobiliteit, tuinbouw, agrologistiek, maar ook voor zorg en wonen. Elke vierkante meter kan ik zes keer uitgeven.”

Opgave

De komende negen jaar 1800 sociale huurwoningen erbij lijkt in dat opzicht een heleboel, maar vergeleken met de opgave van de provincie Zuid-Holland is dat veel te weinig. ,,De opgave van de provincie was 3960 woningen en daar komen er nog eens 1500 bij’’, aldus Van der Stee. ,,Als wij er 1800 bijbouwen tot 2030 dan zijn dat er ruim 3500 te weinig. En sociale huurwoningen financier je met duurdere woningen, dus dat zou betekenen dat we er daar ook veel meer van moeten bijbouwen.” Westland beschikt nu over 44500 woningen en dat moeten er in 2030, 52600 zijn.”

Het grote te kort aan sociale huurwoningen heeft ook gevolgen voor het huisvesten van statushouders. Daarin blijft Westland heel erg achter. Er is 38 procent van de taakstelling tot 1 juli gerealiseerd en dat ligt bij omringende gemeenten rond de 80 procent. Het leverde de Westlandse wethouder onlangs tijdens een bijeenkomst dan ook een knorrige blik op van Jaap Smit, de Commissaris van de koning van Zuid-Holland.

Uitvoeringsprogramma

Hoewel de gemeenteraad vorig jaar al heeft ingestemd met de woonvisie, heeft het college nu het uitvoeringsprogramma Wonen vastgesteld. Hierin staan alle maatregelen, middelen, instrumenten en projecten die nodig zijn om de ambities van de woonvisie waar te maken, zoals bijvoorbeeld subsidie van het Rijk en de provincie Zuid-Holland voor meer betaalbare woningen, flexwoningen en de huisvesting van arbeidsmigranten.

En met de corporaties heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt. ,,Woonzorgprojecten zoals de Naaldhorst, Rozenhof en Aloyssiusschool zorgen voor meer aanbod voor ouderen’’, stelt Van der Stee. ,,Nieuwe woningbouwplannen bestaan voor minimaal dertig procent uit sociale huurwoningen en daarnaast zorgen we voor meer betaalbare koopwoningen, met vijf procent goedkoop en twintig procent middelduur.”

Floragebied

Maar de opgave is behoorlijk groot, stelt Van der Stee. ,,We rekenen op de medewerking van de provincie als het gaat om de bouw van woontorens en de ontwikkeling van het Floragebied. Voor ontwikkelaars wordt het ook strenger, want in alle projecten moet minimaal voor 30 procent aan sociale huurwoningen zitten. We proberen ook zo veel mogelijk in alle dorpen te bouwen, zoals bijvoorbeeld De Schakel en de Hoeksteen in Maasdijk.”

En daarnaast zijn er plannen voor zo’n 200 flexwoningen op vier plekken in Westland in Waelpolder in ’s-Gravenzande, langs de Haagweg in Monster, aan de Oostduinlaan in ’s-Gravenzande en op de hoek van de Molenweg en Madeweg in Monster.

Woonbond waarschuwt huurders tegen mislopen huurtoeslag

Huurders die vorig jaar recht hadden op huurtoeslag, maar dit nog niet hebben aangevraagd, kunnen dat nog een paar weken doen. Omdat er sinds vorig jaar ook een grote groep extra huurders in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het verstandig om te controleren of je geen recht had op huurtoeslag, laat de Woonbond weten. Door een wetswijziging hebben zo’n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag vanaf 2020. Het aanvragen van huurtoeslag over 2020 kan nog tot 1 september.In 2020 zijn de harde inkomensgrenzen, waarbij je helemaal geen recht op huurtoeslag meer had als je inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt, vervallen. Sindsdien loopt de hoogte van de huurtoeslag bij een hoger inkomen nu geleidelijk af. Woonbondwoordvoerder Marcel Trip: ‘Hierdoor hebben meer mensen nu recht op huurtoeslag. Huurders die in het verleden nét boven de inkomensgrens zaten, komen nu wellicht wél in aanmerking.’

Huurders kunnen op de website van de Belastingdienst een proefberekening doen om te kijken of ze inderdaad recht hadden op huurtoeslag. Ze kunnen die dan nog tot 1 september aanvragen. Of huurders recht hebben op huurtoeslag, en de hoogte van het bedrag, hangt af van de huurprijs, het inkomen en huishoudgrootte.

Bron: Woonbond