Voorstel Arcade
Arcade heeft de Vereniging voor Arcadehuurders (VvA) geïnformeerd dat zij voor 2024 de huren gemiddeld met 5,3% en maximaal met 5,8% verhogen zoals door het rijk is berekend. In maart heeft Arcade, zoals wettelijk verplicht, aan de VvA advies gevraagd hieromtrent. In ons advies hebben we als VvA aangegeven dat we NIET kunnen instemmen met die verhoging. Ons voorstel was een matiging door te voeren naar 4%.
De belangrijkste reden daarvoor is dat woningbouwcorporaties ook een verantwoorde¬lijkheid hebben voor het realiseren van betaalbare huurwoningen. Daarin staan we niet alleen. Huurdersorganisaties verbonden in de SHH, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden staan ook negatief op doorvoering van de voorgestelde huurverhoging.
Aanvullend op het advies van huurmatiging hebben we geadviseerd ruimte te bieden aan huurders die in de knel (dreigen te) komen. We hebben concreet voorgesteld de maatregelen die al voor 2023 bestonden om huurders te helpen, door te trekken naar 2024. Ook hebben we een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld.

Antwoord VVA

Eind maart is door Arcade aangegeven wat de corporatie met het advies van de VvA doet. Samengevat komt het erop neer dat zij het percentage voor huurverhoging niet wijzigen. Maar met de voorgestelde maatregelen om mensen te helpen die in de knel (kunnen) komen, stemt Arcade in. Daar zijn we blij mee. Daar moet overigens nog wel veel voor worden gedaan. We lichten dat toe.
Het doorvoeren door Arcade van een huurverhoging van gemiddeld 5,3% en maximaal 5,8% is een tegenvaller, maar gelukkig pakt de huurverhoging voor een deel van de huurders lager uit. Bij de toepassing van de huurverhoging worden er grenzen gesteld. Zo wordt bijvoorbeeld de huurprijs niet verhoogd wanneer een woning al aan de maximaal redelijke huurprijs zit. Ook wordt door Arcade bij de doorvoering van de huurverhoging gekeken naar de samenstelling van het huishouden en de hoogte van het inkomen (laag, midden en hoog). Dat kan dus betekenen dat het percentage lager wordt. Ook is er het stelsel van huurtoeslagen. Voor huurders die recht hebben op die toeslag wordt een deel van de verhoging gecompenseerd.
De reactie van Arcade heeft ons gesterkt in de aanpak die we als Vereniging kiezen. We trekken met woningbouwcorporaties en de SHH op om de verantwoordelijke minister te overtuigen meer geld ter beschikking te stellen om betaalbare woningen te kunnen realiseren en meer geld te geven voor de verhoging van huurtoeslagen. We hebben goede afspraken gemaakt om huurders die in de knel kunnen komen te helpen. Wat belangrijk is, en beter kàn, is alle mensen te bereiken die een beroep kunnen doen op de afgesproken maatregelen.
We zullen daar met huurders, bewonerscommissies en natuurlijk Arcade verder over spreken om dat goed uit te werken. We komen ook graag in gesprek als u daar ideeën over hebt.

Resultaat:
Met welke maatregelen die de VvA heeft voorgesteld is Arcade WEL akkoord?

• De inkomensafhankelijke huurverhoging te matigen naar € 37,50 (i.p.v. € 50) en € 75 (i.p.v. € 100);
• Geen huurverhoging voor woningen met een E-. F- of G-label;

U kunt de correspondentie over ons advies over de huurverhoging 2024 lezen door op deze links te klikken: advies huurverhoging 2024 def en Reactie op advies huurverhoging 2024 – VvA