Coronavirus: lees meer over de maatregelen die Arcade neemt.

18 mei 2020

Wij blijven uw en onze gezondheid belangrijk vinden, maar versoepelen binnen de RIVM regels onze maatregelen enigszins.

VANAF 18 MEI 2020 OPENEN WIJ ONS KANTOOR VOOR BEZOEKERS VAN 9.00 – 12.00 UUR.

Natuurlijk zijn wij ook bereikbaar via telefoon en e-mail.

HOUD ONZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN.

Reparatieverzoeken

• Meld reparatieverzoeken via onze website of telefonisch via (0174) 28 23 00, toets 4. Spoedeisende reparaties voeren wij direct uit. Dit zijn reparaties van gebreken die gevolgen hebben voor onder andere de veiligheid en gezondheid. Zoals brand, gas- en waterlekkages, elektrastoringen, een CV die uitvalt of als u geen warm of stromend water heeft. Voor alle overige reparatieverzoeken neemt de aannemer vooraf contact met u op om een en ander te overleggen. Het kan zijn dat uw verzoek pas later in behandeling wordt genomen. Ook hierbij worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Verhuur/verhuizing

• Afspraken voor de verhuur van het nieuwbouwproject Westhovenplein en leeggekomen woningen gaan door.

• Vrijkomende woningen adverteren wij via Woonnet-Haaglanden. In overleg met de vertrekkende huurder plannen wij een bezichtiging met de toekomstige huurder aan de leegkomende woning.

• Huuropzeggingen nemen wij op de gebruikelijke wijze in behandeling.

• Huisbezoeken in het kader van overlast en huurbetaling starten wij weer op.

• Bij alle verhuurprocessen volgen wij de RIVM richtlijnen.

Huurbetaling

• Kunt u als gevolg van deze crisis uw huur niet betalen omdat u geen inkomen meer heeft? Stuurt u dan een schriftelijk verzoek met een korte toelichting naar info@arcadewonen.nl. Wij zoeken samen met u naar een oplossing.

Ontruimingen

• Tot nader order plannen wij geen ontruimingen in.

Kwetsbare bewoners

• Voor kwetsbare bewoners zijn wij bereikbaar via (0174) 28 23 00, toets 1 en daarna toets 3.

Nieuwbouwprojecten

• De bouw van onze nieuwbouwprojecten gaat gewoon door.

Onderhoudsprojecten

• Het onderhoudsproject 100 woningen Oranjebuurt in ’s-Gravenzande wordt gefaseerd uitgevoerd. Wij starten met werkzaamheden aan de buitenzijde van de woningen. De aannemer volgt de richtlijnen van de RIVM en het protocol Samen Veilig Doorwerken.

• Gepland schilderwerk, CV- keuken- badkamer en toiletvervanging wordt gefaseerd in gang gezet. Betreffende bewoners worden hierover vooraf geïnformeerd.

• Medewerkers van de schoonmaakbedrijven besteden extra aandacht aan het schoonhouden van onder andere deurklinken en trapleuningen in de algemene portieken.

Vereniging van Eigenaren

• Vergaderingen van VvE’s worden in overleg gepland en mogelijk digitaal gehouden.

• Voor reparatieverzoeken zie onder het kopje reparatieverzoeken.

Dit zijn ingrijpende maatregelen in uitzonderlijke tijden. Laten we samen zorgen dat deze situatie zo snel als mogelijk voorbij is.

Dank u voor uw begrip en houd elkaar een beetje in de gaten.

Advies Huurdersvereniging bij huurverhoging 2020

Arcade heeft ons advies gevraagd bij haar voornemen, de huren te verhogen per 1 juli 2020. Dat is zo afgesproken in onze samenwerkingsovereenkomst en ze zijn dat ook wettelijk verplicht. Ons advies is echter wettelijk niet bindend: Arcade mág het opvolgen maar dat hoeft niet.

Al in december stelde de Minister vast dat huren extra verhoogd mogen worden, bovenop de forse inflatie van 2,6%. De huren mogen dus verhoogd worden met maximaal 5,1% voor een sociale huurwoning bij lage inkomens, en met maximaal 6,6% voor een sociale huurwoning bij een hoog inkomen of voor een vrije sector-woning. Maar een corporatie is dat zeker niet verplicht.

Bij de adviesvraag stelde onze Vereniging voor Arcadehuurders VvA in februari kritische vragen, en wees al op de noodzaak van matigen van de huren dit jaar. De daarna ontstane situatie maakt het er voor huurders niet beter op. De crisis deed VvA besluiten om negatief te adviseren bij het Arcadevoorstel en daarbij aan te dringen op bevriezen van huren – 0% verhoging dus – en daarmee afgeven van een sociaal signaal door van Arcade ‘mensen en wonen’ mogelijk te maken.
Arcade heeft laten weten, niet in dit 0% advies mee te gaan.

Arcade stelt dat de huur met name verhoogd wordt bij huurders :
1. waarvan de afstand tussen huidige huurprijs en de maximaal redelijke huurprijs voor hun woning aanzienlijk is.
2. waarvan het gezinsinkomen hoger was dan € 43.573 (in jaar 2018).

Wel heeft Arcade ons voorstel overgenomen om een uitgebreide toelichting voor een ieder mee te sturen. Gebruik die toelichting om te controleren of de huurverhoging terecht is voor uw situatie.

Lage inkomens
Bij huishoudens met een inkomen tot en met € 43.573 wordt voor elke individuele huurder de huurprijs afgetopt op de maximaal redelijke huurprijs volgens het WWS (Woning Waardering Stelsel) en de liberalisatiegrens. Dit leidt tot een huurverhoging van gemiddeld 2,2% voor alle lage huren. Daar heeft Arcade aan toegevoegd dat zij de huurprijzen ook aftopt op de vanuit het huurbeleid afgeleide streefhuren.
In totaal ontvangen 5152 van de 7565 huurders een huurverhoging van 2,6% of lager.

Hoge inkomens
Bij huishoudens met een inkomen vanaf de € 43.573,- rekent Arcade de maximale verhoging van 6,6%, waarbij de huurprijs afgetopt wordt op de maximaal redelijke huurprijs volgens het WWS. Dit betreft 632 huurders.
Noot: AOW-gerechtigden, gezinnen van vier personen of meer en chronisch zieken met een hoog inkomen krijgen geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Vrije sector huurwoningen: hiervoor houdt Arcade straks de markthuur aan als referentie waarbij de maximale huurverhoging niet boven de 4,1% zal komen.

Opnieuw wijst Arcade erop, meteen contact op te nemen wanneer huurbetaling in uw geval problemen gaat opleveren. Samen met u wordt gezocht naar een passende oplossing.

Uw huurdersvereniging VvA ziet met lede ogen aan, dat haar advies voor bevriezing van de huren niet is overgenomen. Enige lichtpuntjes zien we in de matige verhoging voor veel lage inkomens. Ook ons voorstel om straks een uitgebreide toelichting voor een ieder mee te sturen, met puntentelling volgens het Woning Waardering Systeem, is door de corporatie overgenomen.
Net als u, zijn wij benieuwd welk voorstel op 30 april in de bus valt