In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen de gemeente Westland, de woningcorporaties en de Verenigingen van Huurders. Onderwerp de jaarlijks te maken prestatieafspraken. In de prestatieafspraken komt alles bij elkaar nieuwbouw, doorstroming, intensiever gebruik van de bestaande woonvoorraad, woonruimteverdeling/aandachtsgroepen, de samenhang met zorg, welzijn en leefbaarheid, energietransitie, duurzaamheid en klimaat en betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. Voor de zomer worden de afspraken op papier gezet. Na de zomer wordt de inhoud afgestemd met de bestuurders. Als alles goed gaat worden in december van dit jaar de afspraken door alle partijen ondertekend. Als Vereniging voor Arcadehuurders zien we inhoudelijk een belangrijke opgave om toekomstige huizen aan te laten sluiten aan de veranderende behoefte en het verbeteren van de leefbaarheid. In de toekomst zal het met name gaan om rekening te houden met de vergrijzing en flexibel te kunnen ingaan op het organiseren van zorg dicht bij huis.

Er is door het rijk een heel pakket van maatregelen afgesproken om de energietransitie/duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Dat ondersteunen we waarbij we als VvA benadrukken dat eerst maatregelen worden genomen waar huurders ook (financieel) voordeel bij hebben en bij het tempo en omvang van wat er moet gebeuren rekening wordt gehouden dat kosten voor huurders acceptabel blijven.

Heel veel te doen dus maar wat nodig is om grote stappen te kunnen maken is met het voor elkaar krijgen van sociale nieuwbouw. Het helpt bij voorzien in de behoefte, doorstroming, woonruimteverdeling, huizen die voldoen aan de milieueisen en in de betaalbaarheid. Afspraken maken over de aantallen en de manier waarop we kunnen monitoren of afspraken in tempo worden gerealiseerd is voor de VvA topprioriteit, samen met betaalbaarheid.